Достижения

Профессиональная, научно-образовательная деятельность членов кафедры отмечена наградами:

Тулеубаева Самал Абаевна - Доктор филологических наук (шифр: 10.01.20 - сравнительноисторическое, типологическое и сравнительное языкознание); доцент (специальность - языкознание). Более 150 работ, в т.ч. 1 монография, 3 учебных пособия, 3 перевода, около 20 статей, изданных в ближнем и дальнем зарубежье, 1 статья в рецензируемом зарубежном научном журнале:  Арабский язык в сфере экономики. Учебное пособие. – Астана, 2014. – 115 стр. 4. Абдул Вахаб Абдул. История правосудия Эмиратов в древности» (перевод с арабского языка на русский). – Астана, издательство «Foliant», 2015. – 136 с. 5. Аль-Фейсал: свидетель и мученик// Әл-Фейсал: әділдік пен батылдық жолы. Аль-Фейсал: свидетель и мученик. Перевод с арабского языка на русский. – Астана, 2017. – С. 35-69. 6. Казахстан и арабский мир: история и современность // Материалы международной научно-методической on-line конференции «Актуальные проблемы востоковедения». – Алматы, 2017. – С. 166-171. 7. Тюркская составляющая мусульманской цивилизации: история и современность // Материалы II Форума гуманитарных наук «Великая степь» - II. – Астана, 2017. – С. 555-565. 8. Abbreviation as a Reflection of Terms Variability in Language for Specific Purposes: Translational Features (Terminology Case Study in German, English, Kazakh, and Russia) // журнале International Journal of Environmental and Science Education. – Volume 11 Issue 18. – Turkei, 2016. – Pp. 11319-11330. (в соавторстве с: Gulshat Z. Beisembayeva и Manshuk Z. Yeskindirova) 9. Әл-Фарабидің тұлғасы мен мұрасын зерттеудің жаңа бағыттары // Ғұлама ғалым Ақжан Жақсыбекұлы Әл-Машанидің 110-жылдық мерейтойына арналған ғылыми танымдық жинақтары. – Астана-Павлодар, 2016. – 198-203-бб. 10. Ментальность аль-Фараби и ее лингвофилософское претворение // Русский язык как фактор культурно-образовательной интеграции общества: сб. науч. трудов. Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 11. – СПб., 2016. – С. 306-31.

Абжаппарова Бибихадиша Журсиновна Доктор исторических наук, доцент Специальность: 07.00.09 – Историография. Источниковедение и методы исторического исследования. Более 150 работ, в числе которых 3 монографии, 11 учебников и учебных пособий, 5 научных статей в рецензируемых зарубежных научных журналах 1 Нәзір Төреқұловтың ғылыми мұрасындағы ислам мәселесі. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршы ғылыми журналы. -2015. №3. – Б. 550-558. 2 Қазақстанның Азия Тынық мұхиты аймағындағы мүдделері Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. – 2015. №2. – 11- 15. 3 Ежелгі Шығыс тарихы. .– Оқу құралы. - Астана: ЕҰУ. 2015, 174 б. 4 The 1937 year: Fate and tragedy of Kazakh intellgensia New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Selected paper of 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016), 4-8, February 2016, University of Alcala, Madrid, Spain Issue 1 (2017) 611- 618 5 Отбасылық дәстүрлер — жапон руханиятының негізі. Қарағанды университетінің Хабаршысы, Филология сериясы №1 (89), 2018.– Б. 41-47. 6. Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы. – Астана, Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ баспасы, 2018. -542 б. Оқулық 7 Германияның академиялық қоғамдастығының Қазақстанның сыртқы саясаты жайлы талдауы. ПМУ Хабаршысы. Гуманитарлық сериясы // 2018. №4. –Б. 189-201. 8 French Historiography of Central Asia Historiografía francesa de Asia Centra UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 23, n° 82 (JULIO-SEPTIEMBRE), 2018, pp. 16-32 REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA. ISSN 1315-5216 / ISSN-e: 2477-9555. 9 Шығыстанудың қазіргі жаңа парадигмалары. Абай атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 2019 №1(60). – Б.142-147 10 Modern oriental historical processes. – Ростов на Дону, 2019. -196 c.

Кайыркен Тусынхан Законұлы Доктор исторических наук, Специальность: 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования; 07.00.07 отечественная история. 1. Көне түркі ескерткіштеріндегі қытай жазбалары (монография) //Астана, Enter Grup. 2014. -350; 4. Ойратнама: Жоңғария мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы, жойылуы (монография). Астана. «Ғылым» баспасы.2015. -302. 5. Шығыс Түрік Ашына Момоның ескерткіші // Ізденіс (Поиск), № 2(1), 2013 . 134-142 бб. -318 б. 6. Шығыс халықтарының мемлекеттілік дәстүрі (ұжымдық монография). Астана. 2016. -179 б. 7. Мәңгітас (Историческое описание о древных тюрков). Алматы: «Дәуіркітап». 2015. -479 б. 8. Көк бөрілердің көз жасы (Историческое описание о Чингизхане). Алматы. Алматы: «Дәуір-кітап». 2015. -479 б. 9. Шығыс Түркістандағы түріктердің отырықшылық мәдениеті // ХХІ ғасырдағы шығыстану ғылымы: мәселелері мен даму болашағы атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Астана. 2013. 108-125 бб. -575. 10. Шығыс Түркістандағы түріктердің отырықшылық мәдениеті // ХХІ ғасырдағы шығыстану ғылымы: мәселелері мен даму болашағы атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана, 2013. – 108-125 бб. – 575б. 11. Көне түркі ескерткіштеріндегі қытай мәтіндерін зерттеудің маңызы // Сирек кітаптар мен қолжазбалар қорларындағы мерзімді баспасөз – ұлт тарихының дерек көзі. «Ғылым ордасы» РМК ғылыми кітапханасы «Сирек кітаптар мен қолжазбалардың ғылымдағы орны мен маңызы» атты өткізілетін дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2013. – 12-18 б 12. Бабалар мұраты // Материалы республиканской научно-теоретической. 

ИЛЬЯСОВА ЗИБАГУЛ СУЛЕЙМЕНОВНА - Статьи: 45 (входящие в базу данных Web of Science: «Золотоордынское обозрение» РФ, Татарстан; Web of Science: журнал «Билик» (Q4) Турция). Учебно-методические пособия: 1 Учебник: 1 Монография: 2. 08.08.2003-09.09.2003 гг. Программа обучения «Высший арабский язык» в Каирском университете, Египет (сертификат). • 01.06.2004-06.06.2004 гг. – Практический курс по арабскому языку. ISESCO (сертификат). • 25.10.2013-23.11.2013 гг. учебно-языковая стажировка в Арабской Республике Египет • 15.08.2015-24.08.2015 гг. курсы по ознакомлению с культурой и искусством Исламской Республики Иран» (ИРИ, г. Тегеран) (сертификат). • 19.09.2013-20.09.2013 гг. Семинар: «Поддержание и улучшение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ИСО 9004:2009. Менеджмент для устойчивого успеха организации. Подход менеджмента качества» (сертификат). • 8.12.2015-26.12.2015 гг. Семинар: «Мәмлүктер мемлекетінің тарихы» при участии профессора Каирского университета (Египет) Абулхасан Махмуд Бакри Муса. Организатор - КазНУ им. Ал-Фараби. (РК, г. Алматы) (сертификат). • 11.04.2016- 20.04.2016 гг. Курс по повышению квалификации «Проблемы преподавания арабского языка». Организатор - Египетский культурный центр при посольстве АРЕ в РК. Алматы (сертификат).

Әлібекұлы Ақжігіт -  Монография Мысырдағы түркі-қыпшақ әдебиеті. Алматы, «Массагет 21», 2016. 208 бет. 2) Статии: 1.  Ш.Айтматов шығармаларындағы қоғам бейнесі. «Айтматовские чтение» Материалы международной научно-теоретической конференции. Бишкек, 2015. стр. 212-214. 3. Көне жазба ескерткіштеріндегі аруақ мәселесі. «Тил, адабият жана искусства маселелери», Бишкек, 2016. № 1. стр. 187-193. 4. Al-Farabi’s doctrin: virtuous people and e model of the “perfect man”. ҚазҰУ Хабаршысы. Дінтану сериясы. 2015. №2 (2). 57- 62-бб. 5. Scientific significance of al-Farabi's book "The Book of Religion". 3 rd International Multidisciplinary Scientific Conference on SOSIAL SCIENCES and ARTS. Book HISTORY, PHILOSOPHY. Vienna (Austria), HOFFOURG Congress Center, 6-9 April, 2016. P. 725- 732. 6. Historical and philosophical problems of Al-Farabi's “Music” Theory. 3 rd International Multidisciplinary Scientific Conference on SOSIAL SCIENCES and ARTS. Book History of arts. Vienna (Austria), HOFFOURG Congress Center, 6-9 April, 2016. P. 35-41. 7. Габдулла Тукай и казахская литература. «Габдулла Тукай и тюркский мир» материалы международный конференции. Казань, 2016. стр. 12-15. 8. «Диуани лұғати-т-түрк» шығармасы қазақ әдебиеттану ғылымында. «Ұлы дала» І-ші Гуманитарлық ғылыми форумның материалдары. Астана, Халықаралық Түркі академиясы, 2016. 432-439 бб. 9. Аңыз және ақиқат: Бумын қаған туралы бірер сөз. «Айтматовские чтение - 2016» Материалы международной научно-теоретической конференции. Бишкек, 2016. 332-339-бб.

Ильясова Кулпаш Публикации: 1.  Ильясова К.М. Рапорт тюрко-татарского союза борьбы // Вестник КазНУ. Серия историческая.-№1 (76).-Алматы, «Қазақ университеті» 2015. – 75-79 сс. 3. Ильясова К.М., Аканов К. Влияние мирового финансового кризиса 1997– 1998 годов на развитие экономики Казахстана // Вестник Евразийского гуманитарного института. Научный журнал. № 1. 2015. – С. 5 – 11. 4. Ильясова К.М., Аканов К. О работе Государственной комиссии Республики Казахстан по передислокации высших и центарльных органов в город Акмола (октябрь 1995 г. – декабрь 1997 г.)// Вестник Евразийского гуманитарного института. Научный журнал. № 4.-С. 5-5. Ильясова К.М., Байжанова Г.Д. История создания и деятельности Лисаковской специальной экономической зоны //Вестник Евразийского гуманитарного института. Научный журнал. № 2. 2016. – С. 46 – 53. 6.Ілиясова К.М. Алаш мұрасымен кемелденген тарихшы //Қазақ тарихы. № 6 (145). – 2016. – 7-9 бб.; Источник: http://ehistory.kz/kz/publications/view/2177 © e-history.kz 7. Ильясова К.М. Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы. Оқу құралы. – Қызылорда, 2010.-248 бет+12 карта. 8. 1932-1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты – Правда о голоде 1932-1933 годов. Ұжымдық монография.-Алматы: ТОО «Литера-М», 2012. – 336 б + 16 б. жапсырма. –қазақша, орысша. 9.Ілиясова К.М. Айтылған тарих немесе Стамбул жазбалары. Астана: «Типография Стимул», 2016. – 175 бет + 20 бет жапсырма. 10.Национальная экономика в архивных источниках (под научным руководством Ильясовой К.М). Сборник документов и материалов. – Астана: «Типография Стимул», 2016. – 376 с. 11.Специальные экономические зоны Казахстана в архивных источниках (период независимости). Сборник документов и материалов /сост. Ильясова К.М., Багдатова С.а., Курманбаев Б.М [и др.]. – Астана: «Типография Стимул», 2017. - 278 с. 12. Ильясова К.М., Багдатова С.А. - Астана – новая столица. Вспомогательное учебное пособие. - Астана: «Типография Стимул». – 2017. – 340 с. 13. Ильясова К.М., Ильясов Д.М. Астана қаласының құрылу тарихы. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. Ғылыми журнал. № 1. - 2018. –16-24 бб. ISSN 1999-4214. 14. Ильясова К.М., Багдатова С.А. Астана: эволюция столиц Казахстана. Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия Исторические науки. Философия. Религиоведение. № 2 (123) 2018. - 39-48 сс. ISSN 2616-7255

Исаев Абилхан Укибаевич - Публикации: 1. Имидж государственного служащего России / Исаев А.У. // КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА. Секция: Государственное управление. 2017. С. 87-91б

Құрманғали Гулнара Қанатқызы - Публикации: 1. «Көне түркі жәдігерлеріне Исламның әсері» // Исламтану және араб филологиясы мәселелері: Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. Алматы: Нұр­Мүбарак баспасы, 2013. 186-192 б.б. 2. «Жәркен Бөдешұлы поэзиясындағы ежелгі әдеби дәстүрлер жалғастығы» // Исламтану және араб филологиясы мәселелері: Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. № 3, Алматы, 2015. 10-16 б.б. 3. «Абу Хадидтің «Джоханың жан азабы» романындағы Джоханың бейнесі» // Зәки Ахметов және қазіргі әдебиеттанудың даму бағыттары ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2016. 80-83 б.б. 4. «Араб тілінің шығу тарихы және ерекшеліктері» // Зәки Ахметов және қазіргі әдебиеттанудың даму бағыттары ғылымитәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2016. 189-191 б.б. 5. «Араб музыкасы – рухани мәдениеттің негізгі қайнар көзі» // «Орталық Азия – Араб әлемі: тарих пен мәдениеттің өзара ықпалдастығы» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. Алматы: ҚР Ұлттық кітапханасы, 2017. 143-146 б.б.

Нуридденова Айзада Кайратовна - Автор статей: 1. “The Task of Winning Hearts and Minds Abroad: Chinese Public Diplomacy in Kazakhstan”, The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan, Central Asia’s Affairs, №1, 2014, pp. 27-34. 2. “China-Kazakhstan Relations in the post-Cold War Era: The Path to Strategic Partnership”, China and the World, 2015, №4, pp.141-158. 3. “The Decline of Hegemony and its Impact on Post-Soviet Regionalism: Testing Hegemonic Stability Theory in Reshaping Regional Order”, 군사발전연구 [Military Research and Development], Vol. 8 No. 1, 2014, pp.143-164 (co-author Elaine Tolentino). 4. “A Theoretical Analysis of Chinese Public Diplomacy: Learning or Adaptation”, 군사발전연구 [Military Research and Development], Vol. 9 No. 2, 2015, pp.159-169 (co-author Myungsik Ham) 5. «Қытай Халық Республикасының мемлекеттілік дәстүріндегі Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысының рөлі», Шығыс халықтарының мемлекеттілік дәстүрі монография, Астана: Мастер По ЖШС, 2016, Б.121-127 6. “OBOR Initiative in the context of China-Kazakhstan Relations” // China and the World, 2016, №5, pp.55-63 (со-author A.E.Serikkalliyeva). 7. «Қытай Халық Республикасының қоғамдық дипломатиясының пайда болуы және оның жүзеге асырылу жолдары», Екінші халықаралық Төреқұлов оқуларының жинағы, Астана, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, 29 сәуір 2016 жыл, бб.384-388. 8. “Connecting Eurasia: Kazakhstan’s Place in China’s ‘Silk Road Economic Belt’ Project”, «Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы, Астана, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, 19 қазан, 2016 жыл, бб. 218-221 9. «Влияние институтов на принятие внешнеполитических решений: сравнительный анализ Украины и Беларусь в период после «холодной войны», сборник международной научной конференция «Современные проблемы постсоветского пространства», Быдгощ (Польша) Университет Казимира Великого, 22-23 сентября 2016 г. (сдана в печать) 10.“Foreign Policy Choices of Ukraine and Belarus in the Context of Setting Up the Customs Union”// ЕҰУ хабаршысы, №3(118) 2017, Гуманитарлық ғылымдар сериясы, бб. 572-576.

Дүйсенқожа Ермек - Публикации: 1.  Қытайдың Қазақстанмен білім беру саласындағы мәдени дипломатиясы және «Жұмсақ күш» саясаты. «Қазақстандағы қытайтану ғылымы: тарихы, бүгіні мен болашағы» атты ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Астана: 2014. – Қазан. Б. 200-208.  

Жуандыкова Айнур Даулетовна  - Публикации: 1.  Қазақ халқындағы мәйітті уақытша сақтау және жөнелту ғұрпы: этнографиялық материалдар негізінде Баспа ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы №4(91). Алматы, 2018 181-185 

Құрмашев Ө. С.  Публикации: 1. «Перевод сложных синтаксических конструкции при последовательном переводе с корейского языка на русский» вестник корееведения КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2015 г. 2. «Перевод синтаксических дискурсивных маркеров при последовательном переводе» международная конференция АГУ им. Абая, 2016 г 3. Заметки по дипломатии ресурсов между Кореей и Казахстаном, 2017 г.

Кенжебай Баян - Публикации: 1. «Дәстүрлі жапон мәдениетінің кейбір ерекшеліктері» (Некоторые особенности традиционной японской культуры) // Сборник материалов Международных XVIII Байконуровских чтений. ЖезУ имени О.А. Байконурова, 2018, 86-89-б. 2. «Жапон тіліндегі кірме сөздердің тарихы мен кейбір ерекшеліктері» (История и особенности заимствованных слов в японском языке) // Вестник ПГУ им. С.Торайгырова, Филологическая серия, №4, 2018, стр. 22-29.

Курмангожина Гульнара Олжабаевна - Публикации: 1.(2018): State and assessment of the mechanism of sustainable social-economic development of the Akmola region. Proceedings of the 3rd International Young Researcher Scientific Conference on “Sustainable Regional Development – Challenges of Space and Society in the 21st Century”. Szent Istvan University, Godollo (Hungary) 26 April 2018. 142-151 p.p. ISBN 978-963-269-730-7; 2. (2017): Strategy of economic development of Kazakhstan 2050. International Journal of Management and Applied Science. Turkey, Istanbul. Volume-3, Issue-8, August-2017. ISSN (P): 2394-7926. 104-107 p.p. 3. (2016): Formation of competitive of the Republic of Kazakhstan since independence. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “25 years of Independence of the Republic of Kazakhstan: historical traditions and spiritual values, achievements and modernization”. KAZGUU, Astana (Kazakhstan) 8 December 2016. 199-204 p.p. ISBN 978-601-7538-35-4; 4. (2016): The impact of the agricultural sector on socioeconomic development of the Republic of Kazakhstan. IEPAS 2016 – 3rd International Conference on Eurasian Politics and Society. The Post-Soviet Eurasian Space in the 25th year of Independence., Kadir Has University, Istanbul (Turkey), 2-3 June 2016; 5. (2016): Political background for multifunctional development of rural areas in terms of Eurasian integration. Proceedings of the International Scientific Conference “Sustainability of rural areas in practice”. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia. 3-4 December 2015. 523-531 p.p. ISBN 978-80-552-1574-7; 6. “Energy factor in the interaction of the EU with the countries of the Central Asian region”. The materials of the international conference “Interaction between civilizations in Eurasia: history, current trends and perspectives”. Russian-Tajik Slavonic University, Dushanbe, Tajikistan, 2015; 7. (2015): “Common transport policy within the framework of Eurasian integration”. “Science connecting nations” 2nd VUA YOUTH scientific session. Университет Сент Иштвана (SZIU), Геделле, Венгрия, 25.11.2015. 

 

Список студентов-победителей на международных научно-практических конференциях, олимпиадах в Казахстане и странах СНГ за последний учебный год

 

Список студентов-победителей ХI Республиканской предметной олимпиаде в Казахстане и странах СНГ на 2019 годкафедры Востоковедения